Projects

  • ระบบเขียนภาษาชองอักษรไทย (Chong writing system)

    เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาชองและการเรียนการสอนภาษาชองในโรงเรียน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยทีมวิจัยชาวชองร่วมกับนักวิชาการด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบเขียนภาษาชองอักษรไทยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณากำหนดอักษร การทดสอบระบบเขียน และหลักเกณฑ์การใช้ ได้รับการรับรองจากราชบัณฑิตยสภาในปีพ.ศ. 2555