แผนที่ภาษาในภาวะวิกฤตใกล้สูญ

อย่างไรก็ตาม นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยและกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนแล้ว ยังมีอีก 16 กลุ่มชาติพันธุ์ที่พบว่า มีจำนวนผู้พูดภาษาน้อยมาก และมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ทำให้ภาษามีแนวโน้มอยู่ในภาวะใกล้สูญไปพร้อมกับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่น ได้แก่ ภาษากะซอง ชอง ซัมเร ชอุ้ง ขมุ เลอเวือะ ก๋อง แสก โซ่ (ทะวืง) ญัฮกุร มอแกน อูรักลาโวยจ มานิ อึมปี้ มลาบรี และบีซู