แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน

ภาษากลุ่มย่อยหรือชนกลุ่มน้อยมีจำนวนผู้พูดภาษามากน้อยต่างกันไป กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มใหญ่มักมีถิ่นฐานอยู่แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายู ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง ภาษามลายู เป็นต้น