รางวัลที่ได้รับ ปี 2555

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี โดย สภาวิจัยแห่งชาติ จาก โครงการการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ (ไทย – มลายูถิ่น) สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • รางวัลวิจัยเด่น ประจำปี 2555 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย”
  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการเล่านิทานพื้นบ้าน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มอบให้แก่ ด.ญ.นูรซาฮีดา แวหะยี นักเรียนทวิภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3