แผน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

แบบบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ และการใช้โครงงานวิจัยเป็นฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้

รวมองค์ความรู้สำหรับครู ICE

รายการสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดประสบการ์ณปฐมวัย แบบบูรณาการความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เกาะลันตา

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.สังกาอู้ ร.ร.บ้านพระแอะ ร.ร.วัดเกาะลันตา ร.ร.ชุนชนบ้านศาลาด่าน

ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.สังกาอู้ ร.ร.บ้านพระแอะ ร.ร.วัดเกาะลันตา ร.ร.ชุนชนบ้านศาลาด่าน

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ ร.ร.ชุนชนบ้านคลองโตนด

ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ ร.ร.ชุนชนบ้านคลองโตนด

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.ลันตาราชประชาอุทิศ

ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.ลันตาราชประชาอุทิศ

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านคลองนิน ร.ร.บ้านคลองหิน ร.ร.บ้านเจ๊ะหลี ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง ร.ร.บ้านเกาะปอ

ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านคลองนิน ร.ร.บ้านคลองหิน ร.ร.บ้านเจ๊ะหลี ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง ร.ร.บ้านเกาะปอ

รวมใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา